Nuttige links

Opvoedingsproject

Scholengemeenschap Prizma

Missie = Waar staan we voor?

De scholengemeenschap Prizma biedt vanuit de inspirerende figuur van Jezus van Nazareth kwaliteitsvol onderwijs aan voor alle jongeren tussen 13 en 19 in de regio Izegem, Ingelmunster en Lendelede. Op een warme en respectvolle manier begeleiden we onze leerlingen bij het ontdekken en ontplooien van hun specifieke talenten. We doen dit in samenspraak met alle betrokkenen (ouders, personeel, directie en schoolbestuur). Zo bereiden we hen in gedeelde verantwoordelijkheid voor op de arbeidsmarkt, hogere studies en het leven in al zijn facetten.

Visie = Waar gaan we voor?

Vanuit onze christelijke inspiratie voeden we onze jongeren op met oog en oor voor de wereld van vandaag in zijn diversiteit en pluraliteit.

In onze zes scholen gaan we voor het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van talenten. We hebben daarbij speciale aandacht voor de minst begaafde en de meest kwetsbare jongeren die aan ons worden toevertrouwd.

Zo voeden we alle leerlingen op tot weerbare en kritische mensen die verantwoordelijkheid opnemen daar waar ze hun talenten, in dienstbaarheid aan de samenleving, het best kunnen aanwenden.

We leren onze leerlingen ook dat zelfontplooiing enkel kan binnen bepaalde grenzen. Respect bijbrengen voor onszelf, anderen, natuur en infrastructuur maken deel uit van onze opdracht.

Zo bouwen we met z’n allen aan een wereld waar iedereen tot zijn recht mag en kan komen.

Hier groeit talent!

Op 6 verschillende campussen willen wij talent laten groeien!

 


Prizma middenschool Lendelede

 

In de Prizma school Lendelede groeit talent door…

degelijk onderwijs,

de familiale sfeer,                                                                                                                            

pluimen te geven,

tijd geven en delen (vele contactmomenten met ouders en leerlingen),

een breed aanbod activiteiten.

 

 

Degelijk onderwijs!

Wij willen op de eerste plaats degelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden waarbij we focussen op de mogelijkheden van elke jongere. Hiermee zetten we hen op weg om een zo goed mogelijke keuze te maken voor hun verdere toekomst.

Warme en familiale school waar de drempel laag ligt zodat elke jongere zich hier vlug thuis voelt! Begeleiding in alle facetten staat hier centraal! Wij geven vanuit een positieve geest waarden mee die geïnspireerd zijn door het bijbels christelijk verhaal van waaruit onze school ontstaan en opgericht is.

Pluimen geven doet vleugels krijgen!

Wij willen alle jongeren zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Verdraagzaamheid, openheid en betrokkenheid zijn hierbij van essentieel belang in onze school.

Wij maken tijd voor onze leerlingen en voor onze ouders!

Wij zijn een gemoedelijke school waar iedereen het beste van zichzelf geeft om onze jonge mensen optimaal tot ontplooiing te laten komen. Wij staan hier voor hen altijd klaar met raad en daad! We betrekken hierin graag de leerlingen zelf, de ouders en de lokale gemeenschap. Om deze gemoedelijkheid in daden om te zetten.

Hier groeit talent door alle vormen van creativiteit te stimuleren!

Wij bieden een brede waaier aan van activiteiten die de persoonsontwikkeling van onze leerlingen alleen maar ten goede komt! Zo kunnen zij ontplooien tot weerbare, zelfstandige jonge mensen.


Engagementsverklaring

 

Beste ouders

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die we bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact

Als school hechten wij veel belang aan het oudercontact. Het is een uitgelezen moment om met u in dialoog te treden rond het functioneren (resultaten, attitude, evolutie, …) van uw zoon/dochter. De data voor de oudercontacten worden meegedeeld via een brief en smartschool. Gelieve met deze data rekening te houden. Indien een leerling meer direct opgevolgd moet worden, kunnen ook momenten van individuele oudercontacten voorzien worden, zowel op vraag van de school als op vraag van de ouder.

De school dringt erop aan dat u, als ouder, aanwezig bent op het oudercontact.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Door de inschrijving van uw zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt. Alle reizen (driedaagse) en (buiten-)schoolse activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw zoon/dochter hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat hij/zij elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Je meldt je aan op het secretariaat en krijgt een vermelding in je agenda (blauwe katern). Drie keer te laat betekent strafstudie.

Wij verwachten dat u zich engageert om er op toe te zien dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is.

Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Voor een goede opvolging van afwezigheden is het belangrijk de school hierover tijdig in te lichten. De concrete afspraken vindt u terug in dit schoolreglement. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het Ministerie van Onderwijs en Vorming en/of gerechtelijke overheid. De school sloot hiervoor de nodige protocollen met de lokale politie. De scholengemeenschap Prizma, waartoe onze school behoort, heeft een protocol afgesloten met de politiediensten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Dit protocol ligt ter inzage op school.

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Naast een algemeen zorgbeleid voor alle leerlingen kan onze school instaan voor een individueel begeleidingstraject. Dit gebeurt in overleg met het CLB. Om de begeleidingsinitiatieven te laten slagen rekent de school, indien noodzakelijk, op de medewerking van de ouders. De school zal daartoe, afhankelijk van de situatie, via de directie, cel leerlingenbegeleiding, leerkrachten, opvoeders… in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding.

Wederzijdse afspraken met betrekking tot het gebruik van de schoolagenda en Smartschool.

Op onze school gebruiken we zowel de schoolagenda als Smartschool als communicatiemiddel. Om beide communicatiemiddelen zo doeltreffend mogelijk in te zetten, gaan we als school graag een aantal engagementen aan. Daarnaast rekenen we erop dat ook u bepaalde overeenkomsten nakomt. De richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de schoolagenda en Smartschool vindt u op Smartschool, Intradesk Ouders.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.